Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu

Na ovoj stranici se Potrošač upoznaje sa svojim pravima samo za slučaj korišćenja prava na odustajanje od ugovora koje predviđa Zakon o zaštiti potrošača.

Prava potrošača u slučaju Reklamacije i nesaobraznosti isporučene robe se mogu pronaći na stranici Reklamacija.

Osnovne odredbe

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga za odustajanje (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija u paketu sa isporučenim artiklima a koji je dostupan za preuzimanje i na ovoj stranici.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu poštom, na adresu magacinskog prostora kompanije, u roku iz stava 1. ovog člana ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail Prodavca:

Adresa:

CREDENZA doo Subotica Magacin

Endrea Bajči Žilinskog br.9

24000 Subotica

E-mail:

[email protected]

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Prodavac je dužan da obavesti Kupca o primanju Obrazca u pisanom obliku u slučaju da je Potrošač poslao Obrazac o odustajanju od ugovora putem e-mail-a.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Protekom roka od 14 dana od momenta kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Povrat robe i rokovi

Potrošač se obavezuje da u slučaju povratka robe Prodavcu iz razloga Odustajanja od ugovora, robu vrati u originalnom neoštećenom stanju i u originalnoj ambalaži.

Potrošač snosi troškove slanja artikala na gore navedenu adresu Prodavca i o tome je upoznat pre sklapanja ugovora sa Prodavcem a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora Prodavcu. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška Prodavca. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe, koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno, kako bi ste ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Povraćaj sredstava od strane Prodavca

U slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Potrošača bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac za Odustanak od ugovora. Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o slanju robe Prodavcu.

U slučaju vraćanja artikala, koji predstavljaju predmet Ugovora o prodaji na daljinu i sledstveno povraćaja sredstava Potrošaču, koji je platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Credenza d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka, na zahtev Prodavca, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili će uplaćena sredstva vratiti kupcu na tekući račun.

Ako je Potrošač za poručene artikle platio kurirskoj službi prilikom isporuke u gotovini, povrat sredstava će biti izvršen uplatom na tekući račun Potrošača o čemu Prodavac mora pribaviti izrazitu saglasnost Potrošača putem Obrazca za Odustajanje od ugovora. U slučaju izostanka saglasnosti, povrat sredstava će biti izvršen na drugi način koji odgovara Potrošaču a što će prethodno biti direktno iskomunicirano sa Potrošačem.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača:

Ukoliko Potrošač nakon što je naručio određeni artikal od Prodavca putem CREDENZA Online prodavnice i poružbenica mu je potvrđena od strane CREDENZA Online prodavnice ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurirske službe sa kojom CREDENZA d.o.o. Subotica ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, smatra se da Potrošač nije odustao od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača. U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cene od strane kupca, te Prodavac ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospelom od trenutka nastanka štete.

Dakle, u slučaju nepreuzimanja pošiljke, Potrošač je dužan da Prodavcu naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta.

Ako imate bilo kakve nedoumice u vezi prava na Odustajanje od ugovora, molimo vas da nas kontaktirate na neki od navedenih načina:

  • putem telefona 060/339-5959, radnim danima, 9-17h
  • slanjem e-mail-a sa svojim ličnim podacima (ime i prezime i kontakt telefon) na e-mail adresu korisničkog servisa [email protected]

Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti klikom na dugme ispod.