Saobraznost, Reklamacije i Prigovori

Saobraznost

Kao profesionalac koji se bavi prodajom robe, CREDENZA doo Subotica sa prodajnim mestom CREDENZA Online prodavnica na sve načine nastoji da detaljno informiše svoje cenjene kupce o svim karakteristikama proizvoda u smislu boje, materijala, dimenzija, tehničkih osobina i njihove upotrebne vrednosti.

Svaki artikl iz našeg asortimana je detaljno pregledan i testiran na kvalitet pre puštanja u prodaju. U ponudi u našoj Online prodavnici je samo roba koja po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što naši cenjeni kupci očekuju.

Kao prodavac, u skladu sa Zakonom, za nesaobraznost robe ugovoru smo odgovorni 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača.

CREDENZA doo Subotica je odgovorna ako do nesaobraznosti dođe zbog pogrešno korištenog pakovanja koje dovede do oštećenja kupljenog artikla u toku transporta naručene robe do adrese Kupca.

Ako se nesaobraznost pojavi u prvih 6 meseci, Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Uz saglasnost Kupca, moguće je izvršiti otklanjanje nesaobraznosti popravkom.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u periodu nakon 6 meseci od dana prelaska rizika na kupca, CREDENZA doo Subotica će kupcu ponuditi popravku proizvoda. Ako nakon prve popravke proizvod ne ispunjava svoju prvashodnu funkciju, u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na Kupca, Kupac može zahtevati zamenu, umanjenje cene ili raskid ugovora. Uz izričitu saglasnost kupca, artikal može biti ponovo poslat na popravku.  

U svim gore navedenim slučajevima, sve troškove oko transporta nesaobraznih artikala padaju na teret CREDENZA doo Subotica.

Reklamacije

Kupac može u svakom trenutku da izjavi reklamciju radi ostvarivanja svojih prava, zbog pogređno obračunate cene i drugih nedostataka.

CREDENZA doo Subotica kao prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i svaka prijavljena reklamacija se čuva u evidenciji 2 godine.

U roku od jednog dana, Prodavac će obavestiti kupca da je reklamacija primljena i upoznati ga sa jedinstvenim evidencionim brojem pod kojim je reklamacija zavedena.

U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla).

Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.

Reklamacija u slučaju da je proizvod oštećen u toku transporta

U slučaju da Kupac nakon što je primio pošiljku ustanovi da je proizvod oštećen u obavezi je da u roku od 24h od trenutka primanja pošiljke odnese istu u dostavnu poštu svog mesta gde će biti sačinjen zapisnik o oštećenju.

Primerak zapisnika i pošiljku propisno zapakovanu u originalnu ambalažu Kupac šalje Prodavcu o trošku Prodavca na sledeću adresu:

CREDENZA doo – Magacin

Endrea Bajči Žilinskog br.9

24000 Subotica

Kupac je u obavezi da sa ove stranice preuzme Obrazac za reklamaciju i da ga uredno popunjenog pošalje Prodavcu.

Dalja procedura, nakon što prodavac primi pošiljku sa oštenjenim proizvodom i Obrazac za reklamaciju, opisana je na ovoj stranici.

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na e-mail adresu [email protected]
2. pozivanjem 060/339-5959 u periodu od 09-17h svakog radnog dana
3. redovnom poštom na adresu – CREDENZA d.o.o. Subotica, Hrastova 42/11, 24000 Subotica (sa naznakom „CREDENZA ONLINE PRODAVNICA“)

Potrošački prigovori i alternativni načini rešavanja sporova

Potrošač u cilju zaštite svojih prava ima na raspolaganju sledeće mogućnosti:

         – Da se obrati nama i pokuša da u redovnoj reklamacionoj proceduri realizuje svoja prava

         – Da se obrati regionalnom savetovalištu za zaštitu potrošača

         – Da pokuša da koristi neki od načina za vansudsko rešavanje sporova

         – Kao poslednju opcija da potraži sudsku zaštitu svojih prava

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora kojima se potrošači mogu obratiti nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Mi u CREDENZA doo Subotica verujemo da do ovakvih scenarija neće doći i da ćemo sve eventualne prigovore i sporove rešiti vansudskim mehanizmima na obostrano zadovoljstvo naših cenjenih kupaca i naše kompanije.

Obrazac za Reklamaciju možete preuzeti klikom na dugme ispod.